Приватна бібліотека Бабич Надії Денисівни

1.     Актуальна література і проблеми освіти: Збірник наукових праць.- Херсон: Айлант, 2010.- 160 с.
2.     Актуальні проблеми менталінгвістики: науковий збірник.- Київ: Брама, 1999.- 312 с.
3.     Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження.- Чернівці, 2012.- 224 с.
4.     Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць. Ч. 1: Вип. 3.- Хмельницький: ХНУ, 2007.- 338 с.
5.     Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць. Ч. 2: Вип. 3.- Хмельницький: ХНУ, 2007.- 334 с.
6.     Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити.- Львів, 2011.- 258 с.
7.     Антонович-Давиденко Б. Смерть; Сибірські новели; Завищені оцінки: Повісті, новели, оповідання.- Київ, 1989.- 559 с.
8.     Антонюк Т. М. Українська мова: навч. посібн. – Чернівці: ДрукАрт, 2014.- 344 с.
9.     Бабич Н. Д. Основи культури мовлення.- Львів: Світ, 1990.- 232 с.
10.Бабич Н. Д. Поговори зі мною, мамо.- К.: Вид-во “Знання”, 1992.- 48 с.
11.Бабич Н. Д. Практична стилістика: Збірник вправ.- Львів, 1977.- 151 с.
12.Бабич Н. Д. Українська мова: Підручник для 11 кл. шкіл України з угорською мовою навч.- Львів: Світ, 1999.- 156 с.
13.Бабич Н. І свого слова доточу: Роздуми з нагоди….- Чернівці: Рута, 2004.- 216 с.
14.Бабич Н. Лінгво-психологічні основи навчання і вивчення мови: Монографія.- Чернівці: Рута, 2000.- 175 с.
15.Бабич Н. Небайдужим поглядом: Публіцистика різних років.- Чернівці: Видавничий дім “Букрек”, 2008.- 176 с.
16.Бабич Н. Сила мовленого слова: науково-публіцистичні нариси з культури української мови.- Чернівці: Рута, 1996.- 176 с.
17.Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник.- Київ: ВЦ «Академія», 2004.- 344 с.
18.Білецький Б. Ф. Основи наукових досліджень: категорії, поняття, терміни. Словник: Навч. посібн.- Чернівці, 2008.- 224 с.
19.Білоусенко П. І., Німчук В. В. Нариси з історії українського словотворення (суфікс - иця).- Запоріжжя-Київ, 2002.- 206 с.
20.Большаков Л. Н. Їхав поет із заслання…Пошуки. Роздуми. Дослідження.- Київ: Дніпро, 1977.- 327 с.
21.Бродський Р. В. Лексико-стилістичний аналіз тексту методом статистичної лексикографії.- Чернівці: Рута, 2003.- 200 с.
22.Буковинський історико-етнографічний вісник.- Чернівці: Прут, 2004.- Вип. 6.- 302 с.
23.Буковинські говірки: хрестоматія діалектних текстів/ укл. Руснак Н., Гуйванюк Н., Бузинська В.- Чернівці: Рута, 2006.- 383 с.
24.Бучко М. І. Страсті євангеліста Матвія. Поема.- Чернівці, 2001.- 40 с.
25.Видатний філолог сучасності: (Наукові виклади на честь 85-ліття Юрія Шевельова).- Харків, 1996.- 92 с.
26.Вісник Буковинського православного університету імені Митрополита Євгена (Гакмана): Збірник наук.праць.- Вип. 4: Гендерологія.- Чернівці, 2004.- 176 с.
27.Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011.- Вип. 3.- 212 с.
28.Вісник Львівського університету. Серія журналістика. Вип. 23.- Львів, 2003.- 296 с.
29.Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 34.- Ч. 1.- Львів, 2004, 498 с.
30.Вісник Львівського університету. Серія філологічна.- Вип. 34.- Ч. 2.- Львів, 2004.- 534 с.
31.Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 46.- Ч. 1.- Львів, 2009.- 288 с.
32.Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 50.- Львів, 2010, 477 с.
33.Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія.- Маріуполь: МДУ, 2018.- Вип. 19.- 390 с.
34.Вісник Прикарпатського університету. Філологія.- Вип. XXV- XXVI.- Івано-Франківськ, 2010.- 265 с.
35.Вісник Прикарпатського університету. Філологія.- Вип. XXXII- XXXIII.- Івано-Франківськ, 2012.- 398 с.
36.Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія (мовознавство).- Вип. XIX- XX.- Івано-Франківськ, 2008.- 171 с.
37.Вознюк В. Під небесами Чернівців: Поезії.- Чернівці, 2008.- 176 с.
38.Вознюк В. Стрітення: Поезії.- Чернівці, 2002.- 108 с.
39.Галицько-буковинський хронограф.- №1 (3). 1988. Гуманітарний альманах.- Ів.-Франківськ-Чернівці, 1999.- 208 с.
40.Герман К. Ф. Історія української мови: Навч. підручн. для філологічних ф-тів ун-тів.- Чернівці: Рута, 2001.- 124 с.
41.Голоскевич Г. Правописний словник. Близько 40000 слів.- Лондон, 1977.- 452 с.
42.Голянич М. Внутрішня форма слова і дискурс: Монографія.- Ів.-Франківськ, 2008.- 294 с.
43.Горбач О. Генеза української мови та її становище серед інших словянських.- Дітройт-Мюнхен.- 17 с.
44.Горбач О. Шлях зі Сходу на Захід. Спогади.- Львів, 1998.- 373 с.
45.Горпинич В. О., Антонюк Т. Р. Географічні назви в українській мові.- Київ, 1999.- 154 с.
46.Грещук В. Студії з українського мовознавства: Вибрані праці.- Ів.-Франківськ, 2009.- 520 с.
47.Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення: Навч. посібн.- Київ, 2003.- 536 с.
48.Гуць М. В., Олійник І. Г., Ющук І. П. Українська мова у діловому спілкуванні: Навч.посібн.- Київ, 2005.- 352 с.
49.Демська-Кульчицька О. М. Фразеологія.- Київ, 2008.- 74 с.
50.Дзира Я. Автопортрет нації.- Київ, 1997.- 143 с.
51.Дзюба І. Спогади і роздуми на фінішній прямій.- Київ: Криниця, 2008.- 926 с.
52.Дзюба І. Україна перед Сфінксом майбутнього.- Київ, 2001.- 35 с.
53.Дидик-Меуш Г. Українська медицина. Історія назв.- Львів, 2008.- 400 с.
54.Діалектологічні студії. 7: Традиції і модерн.- Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, 2008.- 416 с.
55.Добрянський А. Лідія Липковська.- Чернівці: Буковина, 2000.- 47 с.
56.Духовна велич України: Наук.-публіц. зб./ Упор. І. Новиченко.- Київ: «Просвіта», 2004.- 248 с.
57.Дяков А. С. та ін. Основи термінотворення: Семант. та соціолінгвіст. Аспекти.- Київ, 2000.- 218 с.
58.Жага справжнього: Поезії Дарії Рихтицької.- Дітройт, 2002.- 327 с.
59.Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник.- Київ: Довіра, 2006.- 703 с.
60.Жегуц І. Візія України в нашій еміграційній мемуаристиці.- Львів, 2003.- 148 с.
61.Жуйкова М. В. Динамічні процеси у фразеологічній системі східнословянських мов: Монографія.- Луцьк, 2007.- 416 с.
62.Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства.- Київ, 2006.- Т. 9.- 450 с.
64.Зіневич-Томанек Б. Граматика сучасної української мови: Морфологія. Синтаксис.- Краків, 2007.- 273 с.
65.Зоряний дощ: Проза для дітей та юнацтва.- Кн. 3/ Упор. М. Лютик.- Київ, 2007.- 544 с.
66.Іван Франко і Буковина: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці, 22 вересня 2006 р.- Чернівці: Прут, 2006.- 464 с.
67.Івасюк М. Г. Пташка піднебесна.- Ужгород: Карпати, 1984.- 176 с.
68.Івасюк М. Турнір королівських блазнів.- Чернівці: Місто, 1997.- 225 с.
69.Капелюшний А. О. Практична стилістика української мови: Навч. посібн.- Львів, 2007.- 400 с.
70.Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне «Я».- Київ: Академія, 2001.- 240 с.
71.Карпенко Ю. О., Мельник М. Р. Літературна ономастика Ліни Костенко: Монографія.- Одеса: Астропринт, 2004.- 216 с.
72.Карпенко Ю. О. Фонетика і фонологія сучасної української мови.- Одеса, 1996.- 144 с.
73.Китайгородська В. Виноградна колиска: Поезії.- Ужгород, 1986.- 50 с.
74.Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотизи мовного релятивізму).- Львів: Літопис, 2002.- 304 с.
75.Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Кислюк Л. П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі: Монографія.- Київ, 2008.- 336 с.
76.Ковалець Л. Сторінками життя і творчості Юрія Федьковича: Навч. посібн.- Чернівці: Рута, 2005.- 166 с.
77.Коваль А. П. Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові.- Київ: Либідь, 2001.- 312 с.
78.Кожолянко Г. Духовна культура українців Буковини.- Чернівці: Прут, 2007.- 404 с.
79.Колодій В. Псалом на чорно-білому: Вірші і поема.- Чернівці: Букрек, 2006.- 124 с.
80.Колодій В. Ріка, в яку ми входимо: Вірші і поема.- Чернівці: Букрек, 2007.- 100 с.
81.Кононенко В. І. Мова. Культура. Стиль. Збірник статей.- Київ-Ів.-Франківськ, 2002.- 460 с.
82.Косинка Г. М. Гармонія: Оповідання. Публіцистика. Спогади про Григорія Косинку.- Київ: Дніпро, 1988.- 605 с.
83.Космеда Т. А., Осіпова Т. Ф. Комунікативний кодекс українців у пареміях: тлумачний словник нового типу.- Дрогобич: Коло, 2010.- 272 с.
84.Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посібн.- Київ: Знання, 2008.- 423 с.
85.Кочан І. Українська лінгводидактика в іменах: словник-довідник.- Львів, 2011.- 238 с.
86.Кривий В. Животоки: Публіцистика.- Чернівці: Місто, 2006.- 372 с.
87.Кровицька О. Українська лексикографія: теорія і практика.- Львів, 2005.- 175 с.
88.Круглашов А. Драма інтелектуала: Політичні ідеї Михайла Драгоманова.- Чернівці: Прут, 2000.- 487 с.
89.Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2005.- 416 с.
90.Культура ділового мовлення: Практикум.- Чернівці: Рута, 1997.- 168 с.
91.Кучеренко І. Актуальні проблеми граматики.- Львів, 2003.- 228 с.
92.Левицька Л. Роде мій красний.- Чернівці: Букрек, 2005.- 152 с.
93.Левицька Л. Чужина.- Чернівці, 2008.- 308 с.
94.Лесюк М. Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині: монографія.- Ів.-Франківськ, 2014.- 732 с.
95.Лизанчук В. Не лукавити словом.- Львів, 2003.- 560 с.
96.Лінгвістика. Збірник наукових праць.- № 2.- Луганськ, 2008.- 263 с.
97.Логінова О. До берегів істини: Поезії.- Чернівці, 2008.- 78 с.
98.Лупул О. 1000 байок.- Чернівці, 2010.- 368 с.
99.Маковей О. Життєпис Осипа Гординського-Федьковича.- Чернівці, 2005.- 432 с.
100. Малова-Малкович П. М. З карпатських джерел: фольклорно-етнографічний нарис.- Чернівці: Місто, 2007.- 222 с.
101. Марусяк М. Василь Стефаник (за листами): Наук.-публіцист. нарис.- Снятин, 1999.- 56 с.
102. Марусяк М. Протоієрей. Біблійна історія Старого Завіту: Навч. посібн. для студентів-теологів.- У 2-х ч.- Чернівці: Рута, 2001.- 547 с.
103. Матвіяс І. Варіанти української літературної мови.- Київ, 1998.- 162 с.
104.Матеріали наукової конференції викладачів, співробітників та студентів, присвяченої 120-річчю заснування Чернівецького університету (4-6 травня 1995 р.) Т. 1. Гуманітарні науки. Кн. 1.- Чернівці, 1995.- 119 с.
105.Матеріали 5-го конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство: Збірник наукових статей.- Вид. 2-ге, стер.- Чернівці: Рута, 2008.- 492 с.
106.Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство: Збірник наукових статей.- Чернівці: Рута, 2003.- 492 с.
107.Матеріали III Міжнародної історико-краєзнавчої наукової конференції, присвяченої 120-річчю заснування Чернівецького університету 29 вересня-1 жовтня 1995., Чернівці.- Чернівці: Рута, 1995.- 210 с.
108. Матеріали VI міжнародного конгресу україністів. Мовознавство: Зб.наук.статей.- Київ, 2007.- Кн. 5.- 680 с.
109. Мельник Я. Г., Лазарович О. М. Церковнословянська мова.- Ів.-Франківськ, 2004.- 244 с.
110.Мельничук Б. І. На ріках олешківських: Поезії.- Київ: Академвидав, 2007.- 208 с.
111.Мельничук Б. І. Поріднений з Буковиною: Літературознавчий нарис про Івана Франка.- Чернівці: Рута, 2007.- 80 с.
112.Мельничук Я. Б. На вечірньому прузі: Ольга Кобилянська в останній період творчості (від 1914 р.).- Чернівці: Букрек, 2006.- 216 с.
113.Митрополит Данило. Проповіді.- Т. 1.- Чернівці, 2010.- 600 с.
114.Митрополит Данило. Проповіді.- Т. 2.- Чернівці, 2010.- 576 с.
115.Міцкевич А. У дружньому домі.- Львів: Каменяр, 1994.- 191 с.
116.“Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі”: Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 26-27 квітня 2013 року.- Львів, 2013.- 100 с.
117.“Мова і культура”.- У 10-ти томах. Серія “Філологія”.- Вип. 5.- Т. 1. Ч. 1: “Філософія мови і культури”.- К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2002.- 303 с.
118.“Мова і культура”.- У 10-ти томах. Серія “Філологія”.- Вип. 5.- Т. 2. Ч. 2: “Культурологічний компонент мови”.- К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2002.- 306 с.
119.Мова і суспільство.- Вип. 1.- Львів, 2010.- 230 с.
120.Мова та стиль українського фольклору: Зб. наук. праць.- Київ, 1996.- 164 с.
121.Мова у професійному вимірі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мова у професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект».- Харків, 2006.- 137 с.
122.“Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм”: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 12-13 квітня 2013 року.- Одеса, 2013.- 128 с.
123. Мово рідна, слово рідне.- Вип. 3.- Krakow, 2009.- 252 с.
124.Мовознавчі студії.- Вип. 2: Фразеологізм і слово у тексті і словнику.- Дрогобич: Посвіт, 2010.- 592 с.
125.Мовознавчі студії. Збірник наукових праць.- Ч. 2.- Київ, 2007.- 203 с.
126.Мовчан П. М. Витоки. Книга роздумів.- Ч. 1.- Київ: Просвіта, 2004.- 208 с.
127. Муромцева О. З історії української літературної мови. Вибрані праці.- Харків, 2008.- 229 с.
128.Назарій Яремчук. Поклич пісні до мого серця…: Щоденники, вірші, спогади.- Чернівці, 2004.- 271 с.
129. Наливайко С. Індоарійські таємниці України.- Київ: «Просвіта», 2004.- 448 с.
130. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.- Збірник наукових праць.- Вип. 8. - Т. 2.- Одеса, 2004.- 255 с.
131.Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.- Збірник наукових праць.- Вип. 12. - Одеса, 2014.- 224 с.
132.Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.- Збірник наукових праць.- Вип. 16. - Одеса, 2015.- 210 с.
133.Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.- Збірник наукових праць.- Вип. 19. - Т. 2.- Одеса, 2015.- 191 с.
134.Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.- Збірник наукових праць.- Вип. 20. - Т. 1.- Одеса, 2016.- 153 с.
135.Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.- Збірник наукових праць.- Вип. 21. - Т. 1.- Одеса, 2016.- 162 с.
136.Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.- Збірник наукових праць.- Вип. 33. - Т. 1.- Одеса, 2018.- 191 с.
137.Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика.- Вип. 34. - Т. 2.- Херсон, 2018.- 273 с.
138.Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип 9. Слов’янська філологія.- Чернівці, 1996.- 153 с.
139.Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип 34. Слов’янська філологія.- Чернівці, 1998.- 175 с.
140.Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип 52-53. Слов’янська філологія.- Чернівці, 1999.- 240 с.
141.Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип 58-59. Слов’янська філологія.- Чернівці, 1999.- 244 с.
142.Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип 83. Слов’янська філологія.- Чернівці, 2000.- 280 с.
143.Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип 93. Слов’янська філологія.- Чернівці, 2000.- 213 с.
144.Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 108. Слов’янська філологія.- Чернівці, 2001.- 208 с.
145.Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип 119. Слов’янська філологія.- Чернівці, 2001.- 216 с.
146.Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип 140. Слов’янська філологія.- Чернівці, 2002.- 224 с.
147.Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 170-171: Слов'янська філологія.- Чернівці: “Рута”, 2003.- 183 с.
148.Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 276-277: Слов'янська філологія.- Чернівці: “Рута”, 2006.- 515 с.
149.Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип 316. Педагогіка та психологія.- Чернівці, 2006.- 208 с.
150.Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 321-322: Слов'янська філологія.- Чернівці: “Рута”, 2007.- 482 с.
151.Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 356-359: Слов'янська філологія.- Чернівці: “Рута”, 2007.- 447 с.
152.Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Слов'янська філологія.- Вип. 382-384.- Чернівці: “Рута”, 2008.- 339 с.
153. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 386: Романо-слов'янський дискурс.- Чернівці: “Рута”, 2008.- 138 с.
154.Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 394-398: Слов'янська філологія.- Чернівці: “Рута”, 2008.- 493 с.
155.Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 425: Романо-слов'янський дискурс.- Чернівці: “Рута”, 2008.- 149 с.
156.Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 428-429: Слов'янська філологія.- Чернівці: “Рута”, 2008.- 350 с.
157.Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 475-477: Слов'янська філологія.- Чернівці: “Рута”, 2009.- 724 с.
158.Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 484: Романо-слов'янський дискурс.- Чернівці: “Рута”, 2009.- 163 с.
159.Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 506-508: Слов'янська філологія.- Чернівці: “Рута”, 2010.- 318 с.
160.Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 537: Романо-слов'янський дискурс.- Чернівці: “Рута”, 2011.- 128 с.
161.Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 545-546: Слов'янська філологія.- Чернівці: “Рута”, 2011.- 308 с.
162.Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 659: Романо-слов'янський дискурс.- Чернівці: “Рута”, 2013.- 216 с.
163.Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.- Вип. 697-699: Слов'янська філологія.- Чернівці: “Рута”, 2013.- 400 с.
164.Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць.-  Вип. 721: Романо-слов'янський дискурс.- Чернівці: “Рута”, 2014.- 102 с.
165.Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство.- Тернопіль, 2005.- 1 (13).- 392 с.
166.Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. Філологічні науки.- Вип. 15.- Т.1.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2007.- 311 с.
167.Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 20.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2009.- 789 с.
168.Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 24.- Кам'янець-Подільський: “Оіюм”, 2010.- 479 с.
169.Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 27.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2011.- 395 с.
170.Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 30.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2012.- 395 с.
171.Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 31.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2012.- 411 с.
172.Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 33.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2013.- 399 с.
173.Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 36.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2014.- 334 с.
174.Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 37.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2014.- 278 с.
175.Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 38.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2015.- 430 с.
176.Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 39.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2015.- 334 с.
177. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 40.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2015.- 214 с.
178.Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 44.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2017.- 377 с.
179.Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.- Вип. 45.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома”, 2017.- 321 с.
180.Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Наукові записки.- Т. 4: Філологія.- К.: Видавничий дім “КМ Academia”, 1998.- 145 с.
181.Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Наукові записки.- Т. 19: Філологічні науки.- К.: “Стилос”, 2001.- 99 с.
182.Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Наукові записки.- Т. 22: Філологічні науки.- К.: “Стилос”, 2007.- 88 с.
183.Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Наукові записки.- Т. 98: Філологічні науки.- К.: “Стилос”, 2009.- 97 с.
184.Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Наукові записки.- Т. 124: Філологічні науки (Літературознавство).- К.: “Стилос”, 2011.- 88 с.
185.Невгасимий Словосвіт: Зб. наук. праць на пошану проф. В. С. Калашника.- Харків, 2011.- 696 с.
186.Негрич М. Скарби гуцульського говору: Березови.- Львів, 2008.- 224 с.
187.Обласна науково-практична конференція, присвячена 125-річчю з дня народження М. М. Коцюбинського/ Тези доповідей.- Ч. 2.- Чернігів, 1989.- 299 с.
188.Олександр Потебня: сучасний погляд: Матеріали міжнародних читань, присвячених 170-річчю від дня народження фундатора Харківської філологічної школи 11-12 жовтня 2005 року.- Харків: Майдан, 2006.- 224 с.
189.Ольшевський І. Е. Леся Українка. Містика імені й долі.- Луцьк: Терен, 2004.- 68 с.
190.Педагогічні ідеї С. Смаль-Стоцького в контексті розвитку національної освіти й виховання: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції.- Чернівці, 1999.- 256 с.
191.Переяславська рада: історичне значення та політичні наслідки.- Київ: Просвіта, 2003.- 168 с.
192.Петленко Л. П. Українська фразеологія: морально-психологічний аспект характеристики людини.- Суми: Джерело, 2005.- 158 с.
193.Південний архів. збірник наукових праць. Філологічні науки.- Вип. XXIV.- Херсон, 2004.- 285 с.
194.Півторак Г. П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови (Історико-фонетичний нарис).- Київ: Наукова думка, 1988.- 278 с.
195.Піддубний Г. Буковина. ЇЇ минуле й сучасне.- Чернівці: Зелена Буковина, 2005.- 216 с.
196.Піпаш Ю., Галас Б. Матеріали до словника гуцульських говірок.- Ужгород, 2005.- 266 с.
197.Полюга Л. М. Українська абстрактна лексика XIV– першої половини XVII ст.- Київ: Наукова думка, 1991.- 240 с.
198.Польсько-український, українсько-польський словник.- Чернівці: Букрек, 2017.- 320 с.
199.Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради.- Київ: Либідь, 1999.- 239 с.
200.Послання оріян хозарам: памятка древньої української мови і публіцистики «Рукопис Войнича».- Київ, 1995.- 26 с.
201.Приходько-Возняк О. Г. Витоки: поезії.- Чернівці: Глибока, 2018.- 112 с.
202.Приходько-Возняк О. Криниці життя.- Чернівці, 2002.- 112 с.
203.Приходько-Возняк О. Поклик (Вибране).- Чернівці: Місто, 2017.- 176 с.
204.Приходько-Возняк О. Спалахи (чотиривірші).- Чернівці: Місто, 2017.- 176 с.
205.Розвиток мовознавства в Західній Україні в 20-30-их роках XX ст. : Регіональна наукова конференція, присвячена памяті Василя Сімовича: Тези доповідей (28-29 січня 1992 року).- Львів, 1992.- 126 с.
206.Романенко О. Дзюркалове: Поезії.- Ніжин, 2007.- 242 с.
207.Русанівський В. М. Історія української літературної мови. Підручник.- Київ, 2001.- 392 с.
208. Русова С. Вибрані педагогічні твори.- Київ: Освіта, 1996.- 304 с.
209.Савченко Л. В., Дмитрук М. В. Українська мова у професійному спілкуванні: Навч. посібн.- Сімферополь, 2009.- 263 с.
210.Сасанчин Н. Женске душе.- Баньа Лука, 2001.- 124 с.
211.Сасанчин Н. Кровови льбави.- Прво изданье, 1999.- 206 с.
212.Севернюк Т. Джерельні веретена: Поезії.- Київ, 1991.- 120 с.
213.Севернюк Т. Летить душа наївна…: Поезії.- Київ, 1993.- 165 с.
214.Селігей П. О. Мовна свідомість: структура, типологія, виховання.- Київ, 2012.- 118 с.
215.Семантика мови і тексту: Збірник статей VIII Міжнародної наукової конференції 22-24 жовтня 2003 р.- Івано-Франківськ: “Плай”, 2003.- 624 с.
216.Семантика мови і тексту: Матеріали IX Міжнародної наукової конференції 26-28 вересня 2006 р.- Івано-Франківськ, 2006.- 594 с.
217.Семантика мови і тексту: Матеріали XI Міжнародної наукової конференції 26-28 вересня 2012 р.- Івано-Франківськ, 2012.- 715 с.
218.Сербенська О. А., Волощак М. Й. Актуальне інтервю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей.- Київ: Просвіта, 2001.- 204 с.
219.Скаб М. С. Граматика апеляції в українській мові. Монографія.- Чернівці, 2002.- 272 с.
220.Скаб М. В. Закономірності концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери.- Чернівці: Рута, 2008.- 560 с.
221.Скаб М. Старословянська мова: Модульний курс: навч.-метод. посібн.- Чернівці, 2009.- 87 с.
222.Сковорода. Вірші, пісні, байки, діалоги, трактати, притчі, прозові переклади, листи.- Київ: Наукова думка, 1983.- 542 с.
223.Сковорода Г. Пізнай в собі людину.- Львів: Світ, 1995.- 528 с.
224.Славістика/ За ред. Р. Мниха, Є. Пшеничного.- Т. 1.- Дрогобич: Коло, 2003.- 446 с.
225.Словесна магія українців.- Київ, 1998.- 102 с.
226.Слово і доля: Збірник на пошану Уляни Єдлінської.- Львів, 2005.- 368 с.
227.Словотвір як вияв динаміки мови: Наукова конференція, присвячена памяті професора Теодозія Возного (12 квітня 1994 року).- Ч. 1.- Львів, 1994.- 117 с.
228. Ставицька Л. О. Гендер: мова, свідомість, комунікація.- Київ, 2015.- 440 с.
229.Станіславський М. Ф. Старословянська мова.- Львів, 1964.-   470 с.
230.Статєєва В. І. Світоглядно-мовна концепція українських письменників кінцяXIX – початку XXст. (На матеріалах спадщини М. Коцюбинського, Лесі Українки, Б. Грінченка): Автореферат.- Ужгород, 1998.- 44 с.
231.Статєєва В. Українські письменники про проблеми літературної мови та мовознавства кінця XIX– початку XXст.- Ужгород, 1997.- 408 с.
232. “Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури”: Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 22-23 лютого 2013 року.- Львів, 2013.- 109 с.
233.Східно-словянські граматики XVI-XVII ст.: матеріали симпозіуму.- Київ: наукова думка, 1982.- 178 с.
234.Тарасюк Г. Жайворове поле: Вірші, поеми.- Київ, 1987.- 117 с.
235.Тащук Д. І. не сміймося горохом при дорозі (Думки з приводу недолі).- Чернівці: Прут, 2003.- 140 с.
236.Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць.- Львів, 2008.- Вип. 3.- 342 с.
237.Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць.- Львів, 2012.- Вип. 7.- 272 с.
238. Теорія і практика лінгвістичного аналізу художнього тексту.- Тернопіль: Лілея, 1997.- 172 с.
239.Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): підручник для гуманітаріїв.- Київ: Правда Ярославичів, 1997.- 448 с.
240.Ткачук С. Молитва за рідну мову: Поезії.- Бухарест, 1996.- 319 с.
241.Ужченко В. Д., Авксентьєв Л. Г. Українська фразеологія: Навч. посібн.- Харків: Основа, 1990.- 167 с.
242.Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологія сучасної української мови: Посібник.- Луганськ: Альмаматер, 2005.- 400 с.
243.Українська історична та діалектна лексика: Зб. наук. праць.- Львів, 2007.- Вип. 5.- 556 с.
244.Українська мова на Буковині: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження Юрія Федьковича (Чернівці, 13-15 жовтня 1994 р.).- Чернівці: Рута, 1994.- 149 с.
245.Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду.- Київ, 2005.- 399 с.
246.Українська педагогіка на межі тисячоліть: Матеріали педагогічних читань на пошану члена-кореспондента АПН України, доктора пед. наук, професора Прикарпатського ун-ту ім. В. Стефаника Б. М. Ступарика.- Ів.-Франківськ: Плай, 2003.- 188 с.
247.Українська система найменувань адресата мовлення. Колективна монографія.- Чернівці: Рута, 2008.- 304 с.
248.Українське мовознавство. Збірник наукових праць.- Вип. 29-30.- Київ, 2004.- 226 с.
249.Українські перекази/ зібр. М. Возняк.- Київ: Абрис, 1993.- 120 с.
250.Українські поети-романтики: поетичні твори.- Київ, 1987.- 592 с.
251.Українсько-польський, польсько-український словник термінології.- Чернівці: Букрек, 2009.- 512 с.
252.Українсько-угорський, Угорсько-український словник термінології.- Чернівці: Букрек, 2008.- 448 с.
253.Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия “Филология”.- Т. 20. № 6.- Симферополь, 2007.- 284 с.
254.Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия “Филология. Социальные коммуникации”.- Т. 22. № 4.- Симферополь, 2009.- 325 с.
255.Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия “Филология. Социальные коммуникации”.- Т. 25. № 2.- Симферополь, 2012.- 359 с.
256.Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия “Филология. Социальные коммуникации”.- Т. 25. № 3.- Симферополь, 2012.- 261 с.
257. Фаріон І. Мова – краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в XI- середині XIX ст.- Львів, 2007.- 212 с.
258.Фаріон І. Правопис – корсет мови?: Український правопис як культурно-політичний вибір.- Львів: Свічадо, 2004.- 115 с.
259.Фащенко М. М., Волосевич З. І., Микитин М. Л., Сеник Г. В., Яковець С. Г. Історія української літературної мови: Практикум.- Одеса: Астропринт, 2001.- 220 с.
260.Федотюк П. Добродії та лихочвори: Етюди про мову.- Київ: Просвіта, 2005.- 288 с.
261. Федченко П. М. Тарас Григорович Шевченко.- Київ: Наук. думка, 1989.- 304 с.
262. Юрій Федькович: Словопокажчик мови творів письменника.- Чернівці: Місто, 2004.- 188 с.
263. Філософські проблеми людинознавства/ за ред. М. Сидоренка.- Чернівці, 2005.- 2-7 с.
264. Франкіана Василя Сімовича.- Львів, 2004.- 234 с.
265. Франко І. Другий заповіт.- Чернівці: Рута, 2006.- 184 с.
266.  Франко І. Я. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до Зібр. тв. у 50 т.- Львів: Каменяр, 2001.- 434 с.
267.  Францоз К. Е. Ucrainica. Культурологічні нариси.- Чернівці, 2010.- 292 с.
268. Халебський П. Україна – земля козаків. Подорожній щоденник.- Київ, 2009.- 293 с.
269.Худаш М. Л. Лексика українських ділових документів кінці XVI- початку   XVIIст. (на матеріалах Львівського Ставропігійського братства).- Київ, 1961.- 164 с.
270.Цвек Д. На добрий вечір: Святкові рецепти.- Ів.-Франківськ, 1993.- 112 с.
271.Ціхоцький І. Л. Мова прози Івана Франка (Стилістичні новації).- Львів, 2006.- 280 с.
272.Черевко І. Фразеологія памяток української мови XVI-XVII ст.: семантика, структура, стиль.- Львів, 2013.- 236 с.
273.Черниш Т. О. Слов’янська лексика в історико-етимологічному висвітленні (Гніздовий підхід).- Київ, 2003.- 478 с.
274.Шевельов Ю. Внесок Галичини у формуванні української літературної мови.- Київ: Академія, 2003.- 160 с.
275.Шевельов Ю. В. Традиція і новаторство в лексиці і стилістиці І. П. Котляревського.- Чернівці: Рута, 1998.- 80 с.
276.Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник.- Київ: Алерта, 2011.- 696 с.
277.Шендеровський В. Нехай не згасне світ науки.- Київ: Рада, 2003.- 416 с.
278.Шоста республіканська ономастична конференція 4-6 грудня 1990 року: Тези доповідей і повідомлень.- Т. 2.: Описова та прикладна ономастика.- Одеса, 1990.- 138 с.
279. Яківчук А. З роси і води. Оповіді про народні традиційні свята.- Чернівці: Місто, 2003.- 172 с.