Нові надходження з граматики української мови, лінгвістичної прагматики та психолінгвістики

До уваги студентів вищих навчальних закладів та викладачів – мовників, а також для всіх тих, хто прагне опанувати граматику української мови - нові навчальні посібники та підручники з мовознавства, які щойно потрапили на книжкові полиці Муніципальної бібліотеки ім. А.Добрянського:

О.М.Семеног. Культура наукової української мови: навчальний посібник / О. М. Семеног. – 2 -ге видання .– Київ. : Видавничий центр «Академія», 2012. – с.216с.( Серія « Академія»).

Кожному майбутньому науковцю і дослідникові необхідні розвинуті чуття наукової мови і мовний смак. Тому пропоноване творчій молоді видання навчить володіти науковим стилем мовлення і складовими наукового тексту. Зазвичай такі людські якості як відчуття та смак є результатом цілеспрямованої роботи над собою.

Пропонований навчальний посібник завідувачки кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету Олени Семеног відкриває студенству нові можливості для вдосконалення знань. У ньому розкрито особливості української наукової мови, охарактеризовано властивості і «структурно-смислові компоненти різноманітних наукових текстів», а також розповідається про складові культури усного наукового мовлення. Особливу увагу у своїй книзі Олена Миколаївна звертає на наукову мову як «комунікативний феномен» та на особливості стилю української мови, а також на композицію писемного наукового тексту, в тому числі магістерських праць, наукових рецензій та відгуків. В окремому розділі авторка посібника зосереджується на питаннях культури читання наукових матеріалів, бо вважає лексикографічну компетенцію студента необхідною складовою мовної культури майбутнього науковця. Йдеться у посібнику і про побудову електронних презентацій для наукових виступів. Книга містить термінологічний словник.

Новий навчальний посібник О.М.Семеног адресовано студентам вищих навчальних закладів. Також він стане у нагоді всім, хто займається створенням наукових текстів і дбає про підвищення своєї мовної культури.

М.В.Бойко,Л.Б.Давиденко. Граматика української мови: Морфеміка.Словотвір.Морфологія: Навчальний посібник/ М.В.Бойко , Л.Б.Давиденко.- К.: Академвидав, 2014.- 248с. - ( Серія «Альма- матер»»)

Граматика є найскладнішим аспектом сучасної української мови. Засвоїти її допоможе пропонований навчальний посібник, теоретичний матеріал у якому структурований за розділами «Морфеміка», «Словотвір», «Морфологія».

У розділі «Морфеміка» розглядається: класифікація морфем
корінь, афіксальні слова, основа слова та зміни в морфемній будові слів.
 
У розділі «Словотвір» - способи словотворення та морфологічний і неморфологічні способи словотворення.

У розділі «Морфологія» йдеться про морфологію як розділ граматики. Він містить наступні підрозділи:

 Іменник  як частина мови;Лексико-граматичні розряди іменників;Граматичні категорії іменника;Поділ іменників на відміни та групи;Відмінювання іменників
Прикметник як частина мови;Лексико-граматичні розряди прикметників;Відмінювання прикметників.
 Числівник  як частина мови;Граматичні категорії числівників;Розряди числівників за значенням;Структурні розряди числівників;Відмінювання числівників.
 Займенник
Займенник як частина мови;Розряди займенників за значенням;Відмінювання займенників.
 Дієслово як частина мови;Граматичні категорії дієслова ;
Типи дієслівних основ; Дієприслівник  та ін. 
Прислівник  як частина мови; Розряди прислівників за значенням; Ступені порівняння прислівників;Способи творення і морфологічні типи прислівників.
 Прийменник частина мови; Семантичні типи прийменників. 
Сполучник як частина мови;Сполучники сурядності та підрядності.
Частка як частина мови;Функціонально-семантичні різновиди часток.
Вигук  як частина мови,Класифікація вигуків;Звуконаслідувальні слова.

Даний навчальний посібник містить також різноманітні види вправ для самостійного виконання, запитання й завдання для самопідготовки. Автори рекомендують свій посібник для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться він і всім тим, хто прагне досконало опанувати граматику української мови.

Ф.С.Бацевич. Вступ до лінгвістичної прагматики: підручник/ Ф.С.Бацевич.- Київ: Видавничий центр «Академія»,2011.- 304с. – ( Серія «Альма- матер»).

Мова є одним із виявів людської сутності, тому вона завдяки комунікації характеризує суспільне середовище, так вважають науковці. Під час спілкування кожна людина як особистість привносить у комунікаційний процес свої надбання ментального і життєвого досвіду, особливості світосприймання і мислення, інтереси тощо. Як зазначає автор, який підготував дане видання, «увібраний мовою людський чинник є основоположним феноменом лінгвістичної прагматики», котра у свою чергу є новим напрямком сучасного мовознавства. Цьому питанню тому приділяється так багато уваги, що науковці нарекли людську мову «душею комунікації».

До недавніх пір навчальних видань із цієї дисципліни в Україні не було — пропонований підручник є першою «солідною спробою проаналізувати вияви суб’єктивного людського чинника в Мові, Мовленні й Мовленнєвій діяльності як модусах існування живої людської мови».

У пропонованому підручнику розкрито сутність та історію розвитку загальної і лінгвістичної прагматик, а також найважливіші категорії і явища мікро, макро та мегапрагматики і прагматичний аналіз дискурсу. Важливою характеристикою підручника є те, що він подає комплексний прагматичний аналіз окремих комунікативних ситуацій.
Адресований навчальний посібник професора Флорія Бацевича студентам-філологам, а також тим, хто вивчає риторику, теорію і практику мовної комунікації, журналістику, рекламознавство,паблік рілейшнз, менеджмент.
Прислужиться всім, хто цікавиться «живим життям» мови.

С.І.Куранова. Основи психолінгвістики: навчальний посібник / С.І.Куранова.- Київ: Видавничий центр» Академія», 2012.- 208с.- ( Серія « Альма -матер»)

В даному навчальному посібнику такий термін як «психолінгвістика» розглядається як наука про взаємозв’язки людської мови і людського мислення. Дане нове пропоноване студентській молоді видання розповідає про вагомий вплив мови на психічний розвиток людини та її психологічні стани.

Також у навчальному посібнику науковець Національного університету «Києво-Могилянської академії» Світлана Куранова розповідає про «психологічну зумовленість мовних явищ». Також науковець досліджує формування людської мовної свідомості та діяльність людини як мовної особистості, закорінену у психічну національну специфіку, мовленеву поведінку і соціальний символізм. Розкриваються ці питання науковцем Курановою в контексті найновіших досягнень психологічної і лінгвістичної науки, відповідно до сучасних методологічних вимог.

Нові дослідження кандидата наук з соціальних комунікацій -Світлани Куранової становлять концептуальну основу і зміст даного навчального посібника, який адресовано студентській молоді вітчизняних вишів та всім хто цікавиться психологічними основами мислення, мовного розвитку і мовної діяльності людини.

Підготувала Галина Мурмилюк