Нові підручники з сучасної української мови

До уваги студентів філологічних факультетів та викладачів вищих навчальних закладів, науковців і усіх тих, кого цікавить сучасна українська літературна мова три нових підручники відомого столичного видавництва «ЗНАННЯ», які нещодавно потрапили на полиці Муніципальної книгозбірні Анатолія Добрянського.

Серед них підручник «Сучасна українська мова: Морфологія. Синтаксис» видання 2010 року, авторами якого є викладачі кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: доктор філологічних наук , професор, завідувач кафедри А.К. Мойсієнко під керівництвом якого був розроблений розділ підручника « Синтаксис» та кандидати філологічних наук , доценти І.М.Арібжанова і В.В. Коломийцева, а також викладачі Національного університету ім. М.П. Драгоманова - доктор філологічних наук, професор М.Я Плющ та кандидат філологічних наук, доцент Л.Ю Алтинцева. Одним із рецензентів цього підручника є Н.В. Гуйванюк – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету.

Сучасна українська мова: Морфологія. Синтаксис: Підручник / А.К. Мойсієнко,І.М.Арібжанова, В.В. Коломийцева та ін.- ; Київ: Знання, 2010. — 374 с.

Одночасно пропонуємо ще два підручники з сучасної української мови редакції професора Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.К. Мойсієнка з іншим складом авторського колективу, які побачили світ у 2013 році і теж присвячені таким розділам сучасної української мови як «Морфологія» та «Синтаксис».

Сучасна українська мова: Морфологія: Підручник / Л.А. Алексієнко, О.М. Зубань, І.В. Козленко ; за ред. А.К.Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Знання, 2013. — 524 с. — (Університетський підручник).

Спираючись на традиційні погляди науки про мову , автори цього видання - Л.А. Алексієнко, О.М. Зубань, І.В. Козленко пропонують нові підходи до проблемних питань морфології. Їх багаторічний досвід у викладанні курсу морфології української мови сприяв формуванню сучасної концепції такої триєдиної дисципліни як морфемологія, словотвір і парадигмологія. Теоретичною основою курсу морфології, який подається у підручнику за визначенням науковців є «аксіоматика і дихотомії сучасної лінгвістики». В підручнику розглядається «мова як система і структура, парадигматичні і синтагматичні аспекти опису мовних одиниць, їх інваріанти й варіанти, синхронні та діахронні явища».
Теоретичні положення в пропонованому виданні автори проілюстрували численними таблицями і схемами. Такий їх підхід до створення видання сприяє кращому сприйняттю матеріалу і дозволяє зробити більш поглибленим лінгвістичний аналіз.

Підручник рекомендується студентам та викладачам філологічних вишів , оскільки в ньому висвітлено найголовніші питання морфології сучасної української літературної мови.

Сучасна українська мова: Синтаксис: Підручник / А.К. Мой¬сієнко, І.М. Арібжанова, В.В. Коломийцева та ін. ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Знан¬ня, 2013. — 238 с. — (Університетський підручник).

Даний новий підручник розкриває складні категорійні поняття синтаксису й типологічної системи речення як центральної синтаксичної одиниці. Спираючись на традиційні наукові погляди, автори видання здійснили водночас сміливу спробу розробити нові концептуальні підходи до багатьох проблемних питань граматики : класифікації неповних та односкладних речень; статусу опосередкованих означень у структурі простого речення, до аналізу речень із кількома присудками, кваліфікації синтаксичних конструкцій із порівнянням, до типології вставності, перехідних явищ в системі складних речень та ін.

Багаторічне викладання університетського курсу сучасної української літературної мови авторами дало можливість, як і в попередньому підручнику, теоретичні положення проілюструвати прикладами і схемами, які виразно унаочнили подані у виданні матеріали і логіку лінгвістичного аналізу.
Підручник рекомендовано студентам філологічних факультетів, аспірантам, викладачів вищих навчальних закладів, науковцям. Книга буде корисною також усім, кого цікавить сучасна українська літературна мова.


  Підготувала Г.Мурмилюк