На робочий стіл філологові

Сьогодні, коли українську громадскість сколихнула заява голови Верховної Ради Дмитра Разумкова про можливий перегляд у парламенті чинного закону про мови, варто поговорити про нашу рідну українську мову. Адже і так на тлі коронавірусної паніки ця заява викликала суспільний негативний резонан.

Нагадаємо нашим читачам, що закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» було прийнято торік 25 квітня. 16 липня він набув чинності. Цей закон на законодавчому рівні закріпив державний статус української мови і передбачає створення державних навчальних центрів для дорослого населення з вивчення державної мови. І хоча знання української мови не є обов’язковим для приватного спілкування, державна мова є обов’язковою для всіх держслужбовців. За порушення закону передбачається адміністративна відповідальність та штрафи. Слід також сказати, що закон передбачає перехідний період близько двох років, що має сприяти процесу впровадження закону в життя.
 І так про нашу мову...

У процесі свого життя та своєї діяльності люди мають властивість вступати у різні стосунки з іншими людьми, обмінюватись досвідом в усіх сферах багатогранного людського життя, передавати цінну на їх погляд інформацію від покоління до покоління. І це спілкування відбувається з допомогою мови. Мова душа кожної національності і її найцінніший скарб. У мові наша стара і нова культура, ознака нашого національного визнання. І поки живе мова, за слова науковця І.Огієнка, житиме і народ. Людина засвоює мову змалку від батьків, від оточення; у школі – вивчаючи шкільні предмети; у зрілому віці – спілкуючись з іншими людьми, читаючи різноманітну літературу, пізнаючи навколишній світ. Протягом життя збагачує свій словник, але це відбувається в основному стихійно. А щоб відчути мову, потрібно усвідомити структуру мови як системи, збагнути закони та її внутрішню логіку. Це дозволяє зробити 3-є видання підручника добре відомого і авторитетного науковця Івана Пилиповича Ющука «Українська мова». Він містить відомості про походження, розвиток і структуру сучасної мови як цілісної функціональної системи. У виданні розглянуто її усну (звучання) і письмову (правопис) форми. Деякі мовні явища висвітлено по-новому.

Українська мова є важливим засобом об’єднання українців, які проживають у багатьох країнах світу. Тому учені досліджують українську мову в різних аспектах. Розкривають її зв’язки між мовою та історією народу, суспільства, оскільки мова розвивається в тісному зв’язку із суспільством, відображаючи зміни, що відбуваються в його житті. Ці аспекти розкриває третє, перероблене видання «Сучасна українська мова» за редакцією Олександра Пономарева. В даному підручнику розглядаються питання фонетики, вимови, графіки, лексикології, фразеології, лексикографії, словотвору та морфології сучасної літературної мови. Подаються відомості з діалектології та загального мовознавства. Також у цьому виданні міститься опис особливостей побудови словосполучень і речень. Окремі розділи присвячені проблемам «формування одиниць зв’язного мовлення та основам пунктуації».

Науковці простежують навіть зв’язки між мовою і мисленням, оскільки пізнаючи світ людина передає результати пізнання у мові за допомогою слів і речень. У мові відображено всі надбання народу, здобуті в процесі його розвитку, завдяки чому сучасники активно використовують досягнення наших предків, а створене в наш час і закріплене в мові залишиться здобутком для нащадків. Щоб найефективніше користуватись мовою її потрібно не тільки знати, а й відчувати, розуміти її структуру, внутрішні закономірності й закони, кажуть науковці.

До прикладу, у підручнику «Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис» висвітлено найголовніші питання морфології та синтаксису української літературної мови. Значний досвід авторів у викладанні університетського курсу сучасної української літературної мови зробив можливим розкриття
категорійних понять і типологічних систем граматичних одиниць. Спираючись на традиційні погляди, автори (А.К. Мойсієнко, І.М. Арібжанова, В.В. Коломийцева та ін.) водночас здійснили сміливу спробу розробити нові концептуальні підходи до багатьох проблемних питань граматики: «розмежування числівників та іменників із кількісно-предметним значенням, класифікацію неповних та односкладних речень; статус опосередкованих означень у структурі простого речення, аналіз речень із кількома присудками, кваліфікація синтаксичних конструкцій з порівнянням, перехідні явища в системі складних речень» та інші.
Теоретичні положення у виданні проілюстровано прикладами і схемами, що виразно унаочнюють матеріал і роблять його доступнішим для сприйняття.
 

В пропонованому виданні Н.Г. Шкуратяна та С.В. Шевчук «Сучасна українська літературна мова: Модульний курс» досліджуються різні аспекти мови: звукова система, словниковий склад, граматична будова, стилістика, діалекти. Наслідком досліджень учених є низка фундаментальних наукових праць з українського мовознавства. Практичний посібник містить теоретичний і практичний матеріал курсу сучасної української літературної мови, структурований за відповідними блоками. У теоретичних блоках докладно висвітлено розділи курсу. Практичні блоки охоплюють вправи для контролю, запитання і завдання для самоконтролю та завдання для модульного контролю. Посібник підготовлено відповідно до чинної програми. Він складається з таких розділів: «Фонетика і фонологія», «Орфоепія», «Графіка», «Орфографія», «Лексикологія», «Фразеологія», «Морфеміка і словотвір», «Граматика», що охоплює «Морфологію» й «Синтаксис». Питання пов’язані з розділом «Пунктуація», розглядаються у розділі «Синтаксис».

Науковці визначають зв’язки між українською мовою та іншими мовами народів світу, насамперед із мовами близькоспорідненими. До прикладу, подією у славістичній лексикографії стало видання «Чесько-українського словника» у двох томах Віталія Макаровича Русанівського. Треба сказати, що це не єдина вагома праця науковця. Майже через двадцять років після публікації орфографічного словника В.Русанівський разом із С.І. Головащуком та О.О. Тараненком видав «Орфографічний словник української мови». Який став подією в буремному культурному житті початку 90-х років. У цьому виданні відбилися роздуми науковця про український правопис, його принципи, відповідність живому слову. Протягом майже 40 років Віталія Макаровича хвилювали ці правописні проблеми і свідченням цього є «Український правопис» (К.,1960, К., 1990,К.,1993), «Довідник з української орфографії і пунктуації» (К.,1964,К.,1973,К.,1984,К.,1986),«Складні питання українського правопису»(К.,1980). Колеги розповідають, що академік дуже уважно ставився до тенденцій розвитку правописної сфери, був обережним в оцінці пропонованих новацій, дотримувався давнього лікарського гасла «Не зашкодь!».

Пропонуємо Вам збірник праць В.Русанівського "Життя у слові".
 
Історію української мови, зміни в її структурі М.Русанівський розглядав на широкому слов’янському тлі, у загальному контексті індоєвропейських мов. Зі слів колег науковця дізнаємось також, що «осмислення історичного розвитку споріднених мов, причини змін на різних структурних рівнях в центрі уваги автора в монографії «Джерела розвитку східнослов’янських літературних мов». Ця монографія підсумовує роздуми Віталія Макаровича про походження та шляхи розвитку східнослов’янських мов, викладені у раніше опублікованих працях «Народно-розмовна мова, як джерело розвитку східнослов’янських літературних мов 17 – початку 18 ст.» та «Походження і розвиток східнослов’янських мов». Глибоке знання теорії і історії мови, контактів різних мов дозволило науковцю звернутись до дослідження філософських проблем мовознавства-соціальної природи мови, зв’язку мови і мислення, мови і суспільства. «Життя у слові» -- це збірник наукових праць на пошану академіка Віталія Макаровича Русанівського ( 1931-2007).

В ньому вміщено наукові статті, тематично пов’язані з різнобічними науковими зацікавленнями вченого – це історія української літературної мови, граматична й лексична семантика, етимологія, термінологія, соціолінгвістика, функціональна лінгвістика, лінгвокультурологія та культура мови.

Вчений завжди говорив: «Якщо ти хочеш, щоб твоя наука пішла у люди, треба про її досягнення створювати популярні праці. Він був визнаним майстром науково-популярного жанру у лінгвістиці. Поряд із працями, в яких філософськи осмислюється роль мови в житті суспільства, мовно-культурні взаємини, перу Русанівського належать такі науково-популярні роботи, як «Рідне слово», «Чи правильно це написано?», «Життя слова», «Наша мова калинова» та ін.

Краса, милозвучність, гармонійність і природність української мови відкрилася світові, коли з початком ХІХ віку з неї спала шкаралупа церковнослов’янської. Та одночасно постало питання: що перед нами, явище якого періоду? Коли народилося і як розвивалось? Як вписати його в сім’ю слов’янських мов? Хто першим вимовив слово цією мовою? Одні милувалися нею, інші намагалися увібгати назад. Хтось видряпував на шкаралупі ім’я, хтось пробував колисати як немовля, аби перевчити на свій спосіб… Так стала утверджуватись наша мова. Заявивши про себе тоді, коли «Русь» вже ніби скінчилася, а «Україна» ще тільки розпочиналася. В монографії Олександра Царука «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри» досліджуються питання виділення української мови з праслов’янської, початкові щаблі її становлення як самобутньої лінгвістичної системи на тлі процесів, пов’язаних із формуванням інших слов’янських мов. В праці використовується аналіз уже відомих та нових історичних, археологічних, етнографічних та антропологічних фактів.

Пропонуємо Вам видання, яке зацікавить всіх , хто пише або читає наукову літературу. Це доробок Пилипа Селігея «Світло і тіні наукового стилю». З книги ви дізнаєтесь, що таке читабельний науковий твір. Чи потрібно вченому бути хорошим стилістом? Як краще розповісти про своє дослідження? Як можна писати, а як ні? Відповіді на ці запитання містить пропонована Вам книжка. З неї Ви дізнаєтесь, що таке «науковий жаргон», чому він перешкоджає розвитку науки, чим відрізняється від комунікативно досконалих текстів. Докладно в книзі йдеться про різноманітні стильові засоби, завдяки яким писемне мовлення стає змістовним, виразним, цікавим і переконливим. Мовні явища у виданні аналізуються на широкому культурно- історичному тлі, спостереження й висновки проілюстровано прикладами із сучасних наукових публікацій. Нажаль стилістично недоброякісні наукові тексти -- це все ще не рідкість, стверджує автор. Ті, що написані науковим жаргоном, незрозумілі навіть фахівцям. Таким текстам властиві термінологічні зловживання, надмірне використання непотрібних запозичень, багатослів’я та марнослів’я. Науковий жаргон суперечить комунікативній сутності мови, бо не повідомляє нові знання, а приховує їх. Це не просто недбальство якогось окремого автора, а цілісне явище, поширене в багатьох країнах і науках.

Не можемо оминути свою увагою появу в нашій книгозбірні «Історичної фонології української мови» Юрія Шевельова в українському перекладі, бо поява цього видання була великим святом мовознавства на Україні. Англійською мовою ця праця вийшла ще в 1979 році, і хоча адресована була славістам і насамперед українському читачеві , однак він впродовж багатьох років не мав до праці доступу. На перешкоді стояли цензурні заборони, відсутність книжки в бібліотеках, інколи мовний бар’єр. Український читач не мав доступу і до багатьох інших праць з україністики Юрія Шевельова.

Слід підкреслити, що «Історична фонологія української мови» Ю. Шевельова вирізняється з поміж аналогічних досліджень розмаїтістю розглянутої в ній тематики, широтою погляду автора на пояснювальні мовні явища, багатством використаного історичного та діалектичного матеріалу, деталізованим викладом фактів.
В книзі автор послідовно описує доісторичний розвиток української фонологічної системи, її еволюцію від «протоукраїнського» до « давньоукраїнського» періоду, відтак – системні зміни, що зумовили перехід до наступних етапів: «ранньосередньоукраїнського», «середньоукраїнського», «пізньосередньоукраїнського» та «новітнього». З тонким розумінням автором подано культурно-історичне тло мовних процесів, для кожної виокремленої епохи докладно виписано джерельну базу. Дуже корисною є наведена бібліографія найважливіших праць до кожного розділу. У книзі показано розвиток звукових явищ в окремих діалектах.

Нарешті не можна оминути увагою ще однієї важливої обставини: книга є неперевершена з погляду методики та прозорості викладу. Вона вражає ясністю стилю. Чітко видно перебіг міркувань, аргументацію за або проти тієї чи іншої гіпотези, ідеї, пояснення. Завдяки цьому читач може виробити свою власну позицію до певних явищ і не пристати на котрийсь з авторських висновків. До того ж пошук потрібного місця в книжці не вимагає особливих зусиль завдяки зручним і докладним покажчикам.

«Історична фонологія української мови» Ю. Шевельова з’явилась друком понад 20 років тому. Відтоді написано низку праць на ту саму тематику. Та все ж без вагань можна стверджувати, що ця книга не застаріла, її наукова вартість не зменшилась, і вона стане у великій нагоді ще не одному поколінню мовознавців. Фінансово ж допомогли видати книгу Українська Вільна Академія Наук у США в Нью-Йорку та Канадський Інститут Українських Студій при Альбертському університеті в Едмонтоні.
 
  
 

Представляємо також перший том «Вибраних праць» найвидатнішого українського гуманітарія ХХ сторіччя – Юрія Шевельова. Він представляє собою доробок ученого в різних галузях мовознавства. Сюди ввійшла його класична праця «Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941): Стан і статус», полемічна розвідка «Так нас навчали правильних проізношеній», в якій Шевельов спростовує деякі псевдонаукові концепції радянських лінгвістів, статті, що висвітлюють погляди вченого на актуальні правописні й лексикографічні проблеми. Кілька розвідок Шевельова, вміщених у збірнику, присвячено історичним питанням походження й розвитку української мови.

Юрія Шевельова називають ключовою фігурою української культури другої половини ХХ століття, знаковою постаттю, патріархом української філології діаспори – цей ряд можна продовжувати. А проте, праці Ю. Шевельова відомі не надто широким колам української інтелігенції, причому його знають як Юрія Шереха – під цим псевдонімом він публікував свої літературознавчі, літературно- критичні та культурологічні статті. Водночас сам Юрій Володимирович вважав себе передусім мовознавцем – і лише мовознавчі монографії і статті підписував власним прізвищем.

Остання найповніша бібліографія Ю. Шевельова охоплює 872 назви, серед них є кілька фундаментальних лінгвістичних праць, обсяг яких перевищує 500 сторінок. Коло мовознавчих зацікавлень науковця широке – це історія української мови, фонологія, морфологія, стилістика, соціолінгвістика, історія мовознавства.
Пропонуємо ще одне вагоме видання Юрія Шевельова «Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії». Ця книга містить мовознавчі дослідження західноєвропейського періоду (1947-1953рр.) Серед них грунтовна праця «Нарис сучасної української мови», яка стала вагомим досягненням у вітчизняній лінгвістиці. У збірнику зібрані статті, що висвітлюють питання історії української мови та ряд рецензій. Видання буде цікавим для науковців філологів, студентів та викладачів.

А ось Олексу Тихого називають справжнім донецьким українцем. Якось він написав: «Я – для того, щоб мої земляки – донбасівці давали не лише вугілля, сталь, машини, пшеницю… Для того, щоб моя Донеччина давала не тільки уболівальників футболу, учених-безбатченків, російськомовних інженерів, агрономів, лікарів, учителів, а й українських спеціалістів-патріотів, українських поетів та письменників, композиторів та акторів». Сьогодні ми представляємо Вам книгу Олекси Тихого «Мова - народ». У цій книзі зібрано документи і висловлювання видатних людей про мову. Всього Олексою Тихим зібрано понад 250 авторів та документів. Декілька розділів цієї збірки - «Письменники, вчені та поети про роль та значення мови в житті народу», «Ставлення до мови», «Патріотизм», присвячені загальним питанням значення рідної мови. Інші розділи, такі як «Тарас Шевченко про мову», «Доля української мови в історичному плані», «Трохи статистики», присвячені українській мові.

Упорядник збірки, учитель і правозахисник Олекса Тихий( 1927-1984), член-засновник Української Гельсінської групи, закінчив роботу над рукописом у 1976 році, але невдовзі після цього був засуджений «за антирадянську діяльність». Збірка публікується вперше. Як додаток до збірки «Мова – народ» подані стаття Олекси Тихого, короткий біографічний нарис та лист – звернення «Міжнародної амністії».

Олекса Тихий у свій час написав: «Доля мови нерозривно пов’язана з долею народу, який нею говорить. Занепадає мова – опиняється під загрозою зникнення народ».

 
 
Вищевказані книги будуть цікавими для студентів філологічних факультетів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців. А також ці видання будуть корисними усім, кого цікавить сучасна українська літератур.
 
Підготувала Галина Мурмилюк